ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 

 

 1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ ปี 2539
 2. โรงเรียนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001
 3. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2541
 4. โรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่
 5. โรงเรียนต้นแบบการผลิตสื่อด้วยแผ่นยางพาราสังเคราะห์
 6. โรงเรียนจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
 7. โรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น
 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมนิเทศภายในดีเด่น
 9. โรงเรียนจัดกิจกรรมประชาธิปไตยดีเด่น
 10. โรงเรียนผู้นำการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
 11. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่น
 12. โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น
 13. โรงเรียนผู้นำการสอนทักษะชีวิต
 14. โรงเรียนสหวิทยาการ ( เครือข่ายคอมพิวเตอร์ )
 15. โรงเรียนศูนย์เด็กพิเศษเรียนร่วม
 16. โรงเรียนแกนนำปฏิรูป
 17. โรงเรียนนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างสุขภาวะและจริยธรรม
 18. โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ 1 ได้ระดับ 3 จำนวน 13 มาตรฐาน   ระดับ   2    จำนวน  1  มาตรฐาน
 19. โรงเรียนในโครงการรุ่งอรุณระยะที่ 2 ปี 2546
 20. โรงเรียนแกนนำการใช้ ICT ในการเรียนการสอน ปี 2546
 21. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดบอร์ดนิทรรศการ “ องค์พระปฐมเจดีย์ 150 ปี” ปี 2546
 22. ได้รับถ้วยรางวัลรวมกีฬาเปตอง ระดับจังหวัด  ปี 2546
 23. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี 2546
 24. ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น ปี 2546
 25. ครูผู้สอนอังกฤษดีเด่น ปี 2546
 26. ครูผู้สอน สปช. ดีเด่น ปี 2546
 27. ครูผู้สอนจริยศึกษาดีเด่น ปี 2546
 28. ครูผู้สอน กพอ. ดีเด่น ปี 2546
 29. คณะครูจัดทำแผนการสอนดีเด่นทั้งโรงเรียน ปี 2546
 30. ครูได้รับรางวัลเข็มคุรุสดุดี ปี 2546
 31. ครูต้นแบบของ สภาการศึกษาแห่งชาติ ปี 2546
 32. ครูต้นแบบของ สปช. ปี 2546
 33. เหรียญทองการประกวดเว็บไซต์ระดับประถมศึกษา จาก สพฐ.ปี 2547
 34. โรงเรียนผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2548
 35. เป็น 1 ใน 10 ของโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 36. รองชนะเลิศการประกวดเล่านิทาน  “ นิทานอาหารดีของเด็กไทย” ( ระดับประถมศึกษา ) ในงานเทศกาลนักวิจัยรุ่นจิ๋ว  ปี 2548
 37. รองชนะเลิศอันดับ 2  การแสดงศักยภาพนักเรียนด้าน  ICT   เพื่อการเรียนรู้  ” web Site “  ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ ปี 2548
 38. ชนะเลิศการประกวด  ” web Site “  นักเรียนระดับประถมศึกษา จาก สพท.นฐ เขต 1 ปี 2548
 39. รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม  Web  Authoring  Contest  ของนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2   ของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต  1 ปี 2548
 40. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก  สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษา ปี 2549
 41. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการการบริหาร ICT กับการบูรณาการการเรียนรู้ ระดับประเทศ ปี 2549
 42. รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ปี 2549
 43. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดีเด่น สพท.นฐ.1 ปี 2549
 44. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดีเด่น สพท.นฐ.1 ปี 2549
 45. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดีเด่น สพท.นฐ.1 ปี 2549
 46. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดีเด่น สพท.นฐ.1 ปี 2549
 47. นักเรียนชนะเลิศอันดับ 1 การอ่านร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ 2 ภาคกลาง ปี 2549
 48. นักเรียนผ่านการสรรหาเพื่อเป็นเด็กดีเด่น ในวันเด็กแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2549
 49. เหรียญทอง การแสดงศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้  ” web Site “  ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา จาก สพท.นฐ เขต 1 ปี 2549
 50. เหรียญเงินการแข่งขันทำ e-book ประเภทนักเรียน ปี 2549
 51. ครูได้รับคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี 2550
 52. เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ(สถานศึกษาประเภทที่ 1) ปี 2550
 53. เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2550
 54. เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก ปี 2550
 55. เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ปี 2550
 56. เหรียญทองการจัดแหล่งเรียนรู้ห้อง e-Learning สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2550
 57. เหรียญทองการจัดแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2550
 58. เหรียญทองการจัดแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2550
 59. เหรียญเงินการประกวดสื่อ WBI(Web Based Instruction) สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2550
 60. ครูดีเด่นในการจัดแหล่งเรียนในโรงเรียน สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2550
 61. เหรียญทองการประกวดนวัตกรรม T4 Model School ตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ปี 2551
 62. เหรียญทองการทำอาหารคาว-หวาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2551
 63. เหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2551
 64. เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2551
 65. เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2551
 66. เหรียญเงินการแข่งขันทำน้ำพริกสดเครื่องเคียง  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2551
 67. เหรียญเงินการแข่งขันทักษะยุวกาชาด  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2551
 68. เหรียญทองการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Paint ช่วงชั้นที่ 1 สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2551
 69. เหรียญทองการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Paint ช่วงชั้นที่ 2 สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2551
 70. เหรียญทองการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power Point ช่วงชั้นที่ 2 สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2551
 71. เหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2551
 72. เหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 2 สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2551
 73. เหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือ เด็กพิเศษ สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2551
 74. เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีเด็กพิเศษ สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2551
 75. เหรียญทองการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทครูผู้สอน สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2551
 76. ครูได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ สพท.นครปฐม เขต 1 ประจำปี 2551
 77. ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  จากคุรุสภา ปี 2552
 78. ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” จากคุรุสภา ปี 2552
 79. ผู้บริหารดีเด่น สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2552
 80. ครูได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ สพท.นครปฐม เขต 1 ประจำปี 2552
 81. เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยาน ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ปี 2552
 82. เหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาว-หวาน ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ปี 2552
 83. เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ปี 2552
 84. เหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ปี 2552
 85. เหรียญเงินการแข่งขันสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ปี 2552
 86. เหรียญเงินการแข่งขัน Power Point ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ปี 2552
 87. เหรียญเงินการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ปี 2552
 88. เหรียญทองการปั้นดินน้ำมันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย สพท.นฐ.1 ปี 2552
 89. เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพท.นฐ.1 ปี 2552
 90. เหรียญทองการแข่งขันผูกเงื่อนและการเก็บเชือก สพท.นฐ.1 ปี 2552
 91. เหรียญทองการแข่งขันมารยาทไทย สพท.นฐ.1 ปี 2552
 92. เหรียญทองการแข่งขัน ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GPS สพท.นฐ.1 ปี 2552
 93. เหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ สพท.นฐ.1 ปี 2552
 94. เหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพท.นฐ.1 ปี 2552
 95. เหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง สพท.นฐ.1 ปี 2552
 96. เหรียญทองการแข่งขัน ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน สพท.นฐ.1 ปี 2552
 97. เหรียญทอง  การแข่งขันเดาะตะกร้อชาย  สพท.นฐ.1 ปี 2552
 98. เหรียญทองการแข่งขันเดาะฟุตบอลชาย สพท.นฐ.1 ปี 2552
 99. เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น สพท.นฐ.1 ปี 2552
 100. เหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ สพท.นฐ.1 ปี 2552
 101. โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3499-6441 FAX:0-3499-6442
e-mail โรงเรียน : ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
webmaster :
อ.ศราวดี ม่วงสด