ผลงานที่ภาคภูมิใจปีการศึกษา 2550

 

ที่

รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

1

โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

ครูดีในดวงใจ

นางสาวศราวดี ม่วงสด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก

เด็กหญิงจิตรา มณีวรรณ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

เหรียญเงิน การแข่งขันยุวกาชาด(การปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

เด็กหญิงจิรภิญญา พัฒนทรัพย์

เด็กหญิงชญานิษฐ์  ก้อนทอง

เด็กหญิงฉัตรติญา  เดชะ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5

เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก

เด็กหญิงจิรัชญา  ธนานันยศ

เด็กหญิงณัฐชยา สระทองคำ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6

เหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก

เด็กหญิงปัญจรัตน์  แก้วชูศรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7

เหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมการเขียนสะกดคำ

เด็กหญิงธาริณี  สะอิ้งทอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8

เหรียญทอง การจัดแหล่งเรียนรู้ห้องE-Learning

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

9

เหรียญทอง การจัดแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

10

เหรียญทอง การจัดแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

11

เหรียญเงิน การประกวดสื่อ WBI(Web Based Instruction)

 

นางเพ็ญทิพา  อำพัฒน์

นางสาวศราวดี  ม่วงสด

นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน

นางอังคนา ชรากาหมุด

นายศักดิ์ณรงค์  หล่ำค้าขาย

นางสาวอังคณา  ศรีเตชานุพงศ์

นางจิตนภา  แก้วงอก

นางสาวเพ็ญทิพย์  เกลื่อนสันเที๊ยะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

12

เหรียญเงินโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องกินอยู่รู้ค่า ร่วมพัฒนาชุมชน

กลุ่มยุวธรรมนำชุมชน

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

13

เหรียญเงิน การประกวดเล่าเรื่องหนังสือที่ฉันประทับใจ

เด็กหญิงปัญจรัตน์  แก้วชูศรี

สภาวัฒนธรรมเทศบาลนคร นครปฐม

14

ครูดีเด่น ในการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

นายกิตติ แก้ววิลัย

นางสาวศราวดี ม่วงสด

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย

นางสาวสมาพร เพชรปานกัน

นางลัดดา รอดไสว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

15

ครูดีเด่น  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสมคิด คนเทศ

นางวนิดา  แก้วคงคา

นางจรุงรัตน์ จันทร์สืบสาย

นางวาสนา นิติกุล

นางพูนสุข ญาณยุทธ

นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก

นางนัยนา  ปลีทอง

นางกัลยา เรืองนุภาพขจร

นายกิตติ แก้ววิลัย

โซนคุณภาพกำแพงแสน 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

 

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3438-3068 FAX:0-3438-3068
e-mail โรงเรียน : :ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
webmaster :
อ.ศราวดี ม่วงสด