ผลงานที่ภาคภูมิใจปีการศึกษา 2551

ที่

รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

1

โรงเรียนที่มีผลงานดีด้านการจัดการขยะ ตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

เหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ปี 2551 ชื่อนวัตกรรม T4Model School 
พัฒนาโดย อ.ศราวดี ม่วงสด

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

3

ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมสมควรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

ด.ญ.นภสรณ์ อำพัฒน์

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

4

เหรียญทอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ-การแข่งขันการเย็บตุ๊กตาผ้าด้วยมือ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ด.ช.ณัฐพล  สาริกร
ด.ญ.โชติรส  ทองหล่อ
ด.ญ.ชุตินันท์  ทองหล่อ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

5

เหรียญทอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ-การแข่งขันการทำอาหารคาว(อาหารจานเดียว)และอาหารหวาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ด.ญ.ปวีณา  ศรีสวัสดิ์
ด.ญ.รวิวรรณ  คงจันทร์
ด.ญ.วราลี  แก้วพลอย
ด.ช.จิโรจน์  รุจจนเวช
ด.ญ.อรพิมพ์  ทรัพย์ประดิษฐ์
ด.ญ.ชมพูนุช  รุ่งรัตน์ธวัชชัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

6

เหรียญทอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ-การแข่งขันการการแปรรูปอาหารจากมะกรูด ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ด.ญ.สุวิสา  สระทองฮ่วม
ด.ญ.พัชริดา  ใช้ศรีทอง
ด.ญ.ศิริมา  สาวน้อย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

7

เหรียญเงิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-การแข่งขันท่องอาขยาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ด.ญ.พรรณรังสี  เถียรประภากุล
ด.ญ.บรรณสรณ์  ห้วยหงส์ทอง
ด.ช.คณิศร  เสรีรัตนเกียรติ
ด.ญ.วรวรรณ  คิ้วศรีประเสริฐ
ด.ญ.ณัฐชา  แช่มเจริญพร
ด.ญ.สวิชญา  ปฐมมีโชค
ด.ญ.ศศิธร  ใหมเกิด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

8

เหรียญเงิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-การแข่งขันโครงงาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ด.ช.อชิตพล  บัวผัน
ด.ช.ศุภนันท์  จันทร์ทรัพย์
ด.ช.ภานุพงษ์  จงรุจิโรจน์ชัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

9

เหรียญเงิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-การแข่งขันโครงงาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ด.ญ.ณัฐชยา  สระทองคำ
ด.ญ.เบญจา  ปิ่นสุวรรณบุตร
ด.ญ.อัญรัตน์  ทรงเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

10

เหรียญเงิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ-การแข่งขันการทำน้ำพริกสดเครื่องเคียง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ด.ญ.อุมาพร  ดอนม่วง
ด.ญ.นิตย์รดี  สันทัด
ด.ญ.ศิริรัตน์  วงศาศิริพัฒน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

11

เหรียญเงิน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-การแข่งขันทักษะ ยุวกาชาด  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ด.ญ.อาทิตยา  ชวลิตดำรง
ด.ญ.ฉัตรติยา  เดชะ
ด.ญ.จิรภิญญา  พัฒนทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

12

เหรียญทองแดง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ-การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ด.ญ.ศิริลักษณ์  แสงสว่าง
ด.ญ.ลักษิกา  ลอยฟู
ด.ญ.เบญจรัตน์  ดอนรอดไพร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

13

เหรียญทอง  การแข่งขันโปรแกรม  Paint ช่วงชั้นที่ 1
การจัดงานตลาดนักวิชาการ 10 จังหวัดภาคกลาง

ด.ช.วงศกร  ขาวประเสริฐ
ด.ญ.ไผทมาส  รอดไสว
ด.ญ.นรวีร์  แสงสุขีลักษณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

14

เหรียญทอง  การแข่งขันโปรแกรม  Paint ช่วงชั้นที่ 2

การจัดงานตลาดนักวิชาการ 10 จังหวัดภาคกลาง

ด.ช.นำชัย  ผิวอ่อน
ด.ญ.ปัญจรัตน์  แก้วชูศรี
ด.ญ.กมลชนก  บุญเกิด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

15

เหรียญทอง  การแข่งขันโปรแกรม   Microsoft Power Point  ช่วงชั้นที่ 2
การจัดงานตลาดนักวิชาการ 10 จังหวัดภาคกลาง

ด.ญ.ชมพูนุช  รุ่งรัตน์ธวัชชัย
ด.ญ.นภัสสร  อู่วิเชียร
ด.ญ.มธุรส  นาคสุทธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

16

เหรียญทอง  ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 การจัดงานตลาดนักวิชาการ 10 จังหวัดภาคกลาง

ด.ญ.เบญจา  ปิ่นสุวรรณบุตร
ด.ญ.ณัฐธยา  สระทองคำ
ด.ญ.ธัญรัตน์  ทรงเจริญ
ด.ญ.มัณทิรา  กสิกิจพงศ์พันธ์
ด.ช.ธีรพล  ครูเรืองปัญญา
ด.ช.นภัสรพี  อู่วิเชียร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

17

เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ช่วงชั้นที่  2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด.ญ.นภสรณ์  อำพัฒน์
ด.ญ.นำชัย  ผิวอ่อน
ด.ญ.รัชตพร  สุขมูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

18

เหรียญทอง  ประเภทการแข่งขันโครงงานอาชีพ
ช่วงชั้นที่  2  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เด็กชายกฤษณล  โมกขสมิต
เด็กหญิงเพ็ญนภา  เถามานะกุล
เด็กหญิงธนากรณ์  คำทับทิม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

19

เหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือ/เด็กพิเศษ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด.ญ.ชลดา  มัจฉา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

20

เหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพระบายสี/เด็กพิเศษ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด.ช.วรกิตติ  ไกรวิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

21

เหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพระบายสี/เด็กพิเศษ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด.ช.ปฏิภาณ  ศรีสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

22

เหรียญเงิน  การแข่งขันสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Paint  ช่วงชั้นที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เด็กชายวงศกร  ขาวประเสริฐ
เด็กหญิงนรวีร์  แสงสุขีลักษณ์
เด็กหญิงไผทมาส  รอดไสว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

23

เหรียญเงิน  การแข่งขันการการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด.ญ.นฤมล  ทองสุวรรณ
ด.ญ.พิชาญา  เส็งดอนไพร
ด.ญ.เปมิกา  คงสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

24

เหรียญเงิน  การแข่งขันกิจกรรม  English  Quiz
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ด.ญ.ภูมิวรรณ  วิวัฒน์โยธินชัย
ด.ญ.นภัสสร  อู่วิเชียร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

25

เหรียญเงิน  การแข่งขันคัดลายมือ/เด็กพิเศษ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด.ญ.รัชนีกร  ลาภสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

26

เหรียญทองแดง  การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด.ช.จักรกฤษณ์  สีสดใส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

27

เหรียญทองแดง  การประกวดสุนทรพจน์ (Speech)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด.ญ.ณัฐจารี  ศรีสุธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

28

เหรียญทองแดง  การแข่งขันกิจกรรม  English  Quiz  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด.ญ.สวิชญา  ปฐมมีโชค
ด.ญ.เนตรฤชา  ผิวเกลี้ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

29

เหรียญทอง การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประจำปีการศึกษา 2551

น.ส.เพ็ญทิพย์  เกลื่อนสันเที๊ยะ
นางอำไพ  ลิ้มประสาท
นายทวีศักดิ์  มิตรเจริญรัตน์
นางอัจฉรา  เจริญศรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

30

เหรียญเงิน การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประจำปีการศึกษา 2551

นางรัศมี  กันเปี่ยมแจ่ม
นางอังคนา  ชรากาหมุด
นางวาสนา  นิติกุล
นางอนงค์ทิพย์  นามเฑียร
นายศักดิ์ณรงค์  หล่ำค้าขาย
นางเพ็ญทิพา  อำพัฒน์
นางสุนันทา  กาญจนะวสิต
นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน
นางขวัญยืน  จักรวิธานนิเทศ
นางสาวอังคณา  ศรีเตชานุพงศ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

31

ได้รับการยกย่องเป็น “ครูดีในดวงใจ” ช่วงชั้นที่  1

นางอำภร  นันตา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1

32

ได้รับการยกย่องเป็น “ครูดีในดวงใจ” ช่วงชั้นที่  2

นางอำนวย  บัวโต

โซนคุณภาพกำแพงแสน 2 

33

ได้รับการยกย่องเป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับปฐมวัย

นางอังคณา  ชรากาหมุด

โซนคุณภาพกำแพงแสน 2 

34

เหรียญทอง  การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
โครงการคัดเลือกและยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 

นางขวัญยืน  จักรวิธานนิเทศ
นางกัลยา  เรืองนุภาพขจร
นางจิตรนภา  แก้วงอก
นางเพ็ญทิพา  อำพัฒน์
น.ส.เพ็ญทิพย์ เกลื่อนสันเทียะ
นางปราณี  สอนเฉลิม
นางสาวพรพรรณ  ทรงสุหมัด
นางอำภร  นันตา

โซนคุณภาพกำแพงแสน 2 

35

เหรียญเงิน  การประกวดวิจัยในชั้นเรียน

โครงการคัดเลือกและยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 

นางวรนุช  สมพงษ์
นางทิพาพร  เก่งการช่าง
นางวาสนา  นิติกุล

โซนคุณภาพกำแพงแสน 2 

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3438-3068 FAX:0-3438-3068
e-mail โรงเรียน : :ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
webmaster :
อ.ศราวดี ม่วงสด